Vår uthyrningspolicy

Denna policy gäller ansökan om ny bostad samt omflyttning. AB Älvkarlebyhus strävar efter trygg boendemiljö och sund ekonomi. Detta medför att AB Älvkarlebyhus vill ha hyresgäster som bidrar till ett tryggt och lugnt boende för sina grannar och som betalar sin hyra. För medgivande av hyresavtal skall ett antal kriterier uppfyllas:

 1. Sökande skall vara fyllda 18 år.

 2. Nettoinkomsten skall överstiga dubbla hyreskostnaden för sökt lägenhet. Vid ungdomsrabatt gäller dubbla hyreskostnaden på den ordinarie hyran, ej på den rabatterade hyran.

  Om sammanboende söker gemensamt avtal skall den gemensamma nettoinkomsten överstiga dubbla hyreskostnaden samt minst motsvarande beloppet för riksnormen för försörjningsstöd för sammanboende. (4000 kr för 2016).

  Nettoinkomsten beräknas utifrån kreditupplysning eller styrkt inkomstuppgift. Med inkomst menas lön (tillsvidareanställning eller minst 6 mån. visstidsanställning), pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, föräldrapenning, sjukpenning el liknande, studiebidrag, bostadsbidrag el liknande, inackorderingstillägg samt av Älvkarleby Kommun styrkt försörjningsstöd eller av Arbetsförmedlingen styrkt etableringsersättning. Generellt gäller att inkomsten skall avse en period om minst sex månader efter kontraktsstart. 

 3. Sökande skall inte ha skulder till AB Älvkarlebyhus.

 4. Sökande skall inte ha hyresskulder.

 5. Sökande skall inte ha skulder överstigande 25.000 kr registrerade hos Kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar överstigande 25.000 kr.

 6. Sökande skall inte tidigare ha blivit avhyst eller blivit meddelad om avhysning från AB Älvkarlebyhus.

 7. Älvkarlebyhus har möjlighet att neka kontrakt om sökande är registrerad för återkommande störningar hos AB Älvkarlebyhus eller hos tidigare hyresvärd.

 8. Älvkarlebyhus kan vid särskild prövning göra avsteg från ovanstående kriterier och medge hyresavtal. Orsak kan vara dokumenterat förändrad betalnings- eller social situation som bedöms medföra att störning eller betalningssvårigheter inte sannolikt kommer att uppträda. 

 9. Vid byte av lägenhet inom Älvkarlebyhus till mindre lägenhet krävs att sökande inte har skulder till Älvkarlebyhus. Vid internt byte till större lägenhet sker kreditbedömning enligt ovan. 

 10. Då ungdomsrabatt upphör, övergår hyresavtalet till normalt hyresavtal.

 11. Inflyttningsdatum är senast den första i månaden, tre månadsskiften efter att kontrakt skall vara underskrivet. Det innebär för boende inom Älvkarlebyhus en dubbel hyra vid byte av lägenhet.

 12. AB Älvkarlebyhus skall aktivt motverka att kön, ålder, etnicitet eller religion utgör hinder eller uppfattas som hinder för sökande av boende eller boende inom bolagets fastigheter.

 13. AB Älvkarlebyhus har riktlinjer för hur många personer som får bo per lägenhet. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för att säkerställa ett bra boende för både de som bor i lägenheten och de kringboende, och dels utifrån säkerhets- och trygghetsaspekter.
  Begränsningen gäller både personer skrivna på adressen samt inneboende som inte är skrivna på adressen.
  Våra riktlinjer är:
  1 rum och kök: inte fler än tre (3) personer
  2 rum och kök: inte fler än fyra (4) personer
  3 rum och kök: inte fler än sex (6) personer
  4 rum och kök: inte fler än åtta (8) personer
  5 rum och kök: inte fler än tio (10) personer
  Antalet personer avser vuxna och barn. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

 14. För att få hyra en bostad hos Älvkarlebyhus måste du ha en giltig hemförsäkring. När du ska kvitterar ut nycklarna till din lägenhet måste du kunna påvisa att du tecknat en hemförsäkring.