Miljöåtgärder

Energibesparande åtgärder
Vi har som mål att minska den negativa klimatpåverkan och minska energiförbrukningen och har genom åren gjord en hel del åtgärder och vi fortsätter årligen att göra flera åtgärder.

El
Som ett led i vårt miljöarbete har vi valt att köpa el märkt med *Bra miljöval (*enligt Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning).

Belysningen i trapphus, källargångar och vid entréer tänds via rörelsevakter och har lågenergilampor. Endast ett fåtal hus har äldre belysning kvar men den kommer att bytas enligt vår underhållsplan.

För att minska vår elförbrukning och miljöpåverkan har vi bytt ut gatubelysningen som finns i våra områden från kvicksilverlampor på effekter mellan 80-125 W till induktionslampor på 25 W.

Allt eftersom att våra fläktar som driver ventilationen försämras byts dessa till betydligt mer energieffektiva fläktmotorer som styrs av temperatur och tryck.

Uppvärmning och varmvatten
I Skutskär där merparten av våra hus finns används fjärrvärme som värmts via spillvärme från Skutskärs Bruk. I Älvkarleby värms de flesta husen med fjärrvärme som värms genom eldning med träpellets som är ett förädlat biobränsle. Biobränsle tillför inte koldioxid till atmosfären. I våra ytterområden Bultbo, Gårdskär, Lanforsen och Marma värms våra hus och varmvatten med bergvärme som drivs av el märkt med *Bra Miljöval. I Bultbo och Marma spetsades värmen med oljeeldning vid kalla dagar men har under 2011 byggts bort. Sanering och borttagning av oljetankar sker under 2012.

Under 2011 tilläggsisolerades vinden på 33 av våra hus. I linje med vårt miljöarbete valdes en cellulosabaserad isolering baserad på gran och tall från svenska skogar samt av återvunnet tidningspapper. Tilläggsisoleringen ger en jämnare värme i husen vilket gör att temperaturfördelningen mellan nedre botten och övre plan blir jämnare. Tilläggsisoleringen gör att vi sänker vår energiförbrukning.
Vid byggnationen av tvättstugorna på Hårsta har vi installerat värmeåtervinningsaggregat på ventilationen.

Värme
Vi strävar efter att ni som hyresgäst ska ha ett så bra inomhusklimat som möjligt och att inomhustemperaturen ska vara jämn. Samtidigt vill vi minska miljöpåverkan genom att spara på energiförbrukning.

Ett steg i detta arbete är att vi nu monterar in temperaturgivare i några lägenheter för att kunna reglera värmen efter den.

Vatten
Vattenbesparingsåtgärder beträffande tappställen och toaletter har skett i främsta hand i barntäta områden.

Vi kontrollerar regelbundet temperaturerna på varmvattnet för att minska risken för legionellabakterier.

Avfall
Vi har sopsortering i våra sophus där förpackningar av plast, papp och kompost separeras från övrigt hushållsavfall. Endast några fåtal av hushållen har minskad sortering på grund av utrymmesbrist.

Drift och förvaltning
Vi strävar efter att sortera vårt avfall i så stor omfattning som möjligt. Vi sortera ut farligt avfall som lysrör, batterier, färgrester och elektronik men även wellpapp- och plastförpackningar.