Miljöpolicy för AB Älvkarlebyhus

Miljöpolicyn för AB Älvkarlebyhus bygger på insikten att vår natur ska skyddas och att vår rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljöpolicyn ska vara till hjälp för att nå målet – ett långsiktigt hållbart samhälle. Älvkarlebyhus ska därför i hela sin verksamhet vägledas av följande principer:

Försiktighetsprincipen
Varje verksamhet eller åtgärd ska utföras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön förebyggs och hindras. Redan risken för skador och olägenheter betyder att man ska vara försiktig och göra vad som går för att undvika dessa. Alla ska skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna göra en helhetsbedömning av den verksamhet eller åtgärd man tänker genomföra så att olägenhet för människors hälsa eller miljön undviks.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Förbrukningen av råvaror och energi ska minimeras och vara så resurseffektiv som möjligt. Förnyelsebara energikällor ska prioriteras. Möjligheterna till återanvändning och återvinning ska utnyttjas. Siktet ska vara inställt mot att sluta kretsloppen.

Produktvalsprincipen
Alla kemiska produkter som kan ersättas med mindre skadliga eller undvikas helt ska bytas ut. Det gäller även varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt. Allt eftersom nya produkter utvecklas ska utbyte ske.